Často kladené otázky
 • Záruka
  Máme 7 denní záruku na služby lakování gel-lakem a prodloužení nehtů. Během této doby se mohou projevit chyby z naší strany. V takovém případě nabízíme opravu zdarma.
 • Nápoje zdarma
  Pro příjemný odpočinek Vám rádi zdarma nabídneme z řady nápojů: čaj (zelený, černý a ovocný), kávu (cappuccino, latte, espresso, lungo) nebo filtrovanou vodu.

  Nápoje podáváme po úpravě tvaru nehtů, aby se nic nezaprášilo.
 • Výdrž manikúry
  Doporučená doba nošení gelu a gel-laku do příští návštěvy studia je 3 týdny. S důrazem doporučujeme tuto dobu nepřekračovat, protože to může ovlivnit stav a zdraví Vašich nehtů, v případě i jejich ulomení.
  Děje se tak, protože nejvíce namáhaná část nehtu (cca v 1/3 nehtu) ztrácí odrůstáním materiálu pevnost. Při silnějším nárazu tedy může dojít k odchlípnutí materiálu nebo zmíněnému ulomení.
 • Specialistky
  Každá z našich specialistek je velmi zkušená a absolvovala kurzy a stáže pod vedením zakladatelky studia - Adel Tulkubaeva. Na našich kurzech vyučujeme jak pokročilé manikerky, tak i úplné začátečníky.

  Bereme ty nejlepší z nejlepších, abyste měli jistotu kvality své manikúry. Máme také rozdělení do kategorií. Specialistky v kategorii Top mohou provést složitější zdobení. Také u nás obvykle pracují delší dobu.
 • Dárkové poukazy
  Máme dárkové poukazy ve výši 1000/1500/3000 korun. Mohou být skvělým dárkem pro Vás a Vaše blízké. Na recepci Vám ho vystavíme za pár minut nebo si ho můžete zakoupit online na našem webu.
 • Objednání
  Naše recepční Vám rády nabídnou vhodný termín ihned po návštěvě nebo můžete využít náš jednoduchý rezervační systém.
 • Recenze
  Těší nás Vaše zpětná vazba! Po návštěvě studia můžete napsat recenzi v našem rezervačním systému nebo ve vyhledávači Google.
 • Dezinfekce a sterilizace
  Ve Studiu Adele klademe důraz na Vaše zdraví. Naše nástroje procházejí všemi fázemi péče od dezinfekčního roztoku až po sterilizaci v horkovzdušném sterilizátoru.
 • Přiveďte kamarádku
  Přiveďte do Studia Adele kamarádku, která u nás ještě nebyla, a získejte 5% cashback z částky její první návštěvy!

  O Vaši kamarádku bude také postaráno, dostane 5% slevu na svou první službu! Pro získání slevy stačí sdělit telefonní číslo osoby, která Vás přivedla.
 • Guarantee
  We have a 7-day guarantee on gel polish and nail extension services. During this time, mistakes on our part may become apparent. In this case, we offer a free repair.
 • Free drinks
  For a pleasant rest, we will gladly offer you a range of drinks for free: tea (green, black and fruit), coffee (cappuccino, latte, espresso, lungo) or filtered water.

  Drinks are served after adjusting the shape of the nails so that nothing gets dusty.
 • Wearing of manicure
  The recommended time of wearing the gel and gel polish until the next visit to the studio is 3 weeks. We strongly recommend not to exceed this time, as this may affect your health and, in the case of longer nails, their breakage. This happens because the most stressed part of the nail (about 1/3 of the nail) loses its strength as nails with material grow. In the event of a stronger impact, the material may detach or the aforementioned breakage may occur.
 • Specialists
  Each of our specialists is very experienced and has completed courses and internships under the guidance of the founder of the studio – Adele Tulkubaeva. On our courses, we teach both advanced manicurists and complete beginners.

  We hire the best of the best so you can be sure of the quality of your manicure. We also have a division into categories. Specialists in the Top category can make more complex nail designs. They also usually work longer with us.
 • Gift cards
  We have gift vouchers in the amount of 1000/1500/3000 crowns. They can be a great gift for you and your loved ones. We will issue it to you in a few minutes at the reception or you can buy it online on our website.
 • Booking
  Our receptionists will be happy to offer you a suitable date immediately after your visit or you can use our simple reservation system.
 • Review
  We look forward to your feedback! After visiting the studio, you can write a review in our booking system or in Google.
 • Disinfection and sterilization
  At Studio Adele, we emphasize your health. Our instruments go through all phases of care from the disinfectant solution to sterilization in a hot air sterilizer.
 • Refer a friend
  Invite a friend who hasn't been to Studio Adele yet and get 5% cashback on your friend's first visit!

  Your friend will also be taken care of and will receive a 5% discount on its first service! To get a discount, you just need to tell the phone number of the person who brought you.
 • Гарантия
  На услуги гель-лака и наращивания ногтей мы даем гарантию 7 дней. Этого времени достаточно, чтобы проявились допущенные ошибки, если они были. В этом случае мы предлагаем бесплатный ремонт.
 • Бесплатные напитки
  Для вашего комфорта мы с радостью предложим Вам бесплатно ассортимент напитков: чай (зеленый, черный и фруктовый), кофе (капучино, латте, эспрессо, лунго) или фильтрованную воду.

  Напитки подаются после опила формы ногтей, чтобы ничего не пылилось.
 • Носка покрытия
  Рекомендуемое время ношения геля и гель-лака до следующего визита студии – 3 недели. Настоятельно рекомендуем не превышать это время, так как это может отразиться на здоровье ногтей, а в случае длинных ногтей – на их поломке. Это происходит потому, что наиболее нагруженная часть ногтя (около 1/3 ногтя) теряет прочность по мере отрастания материала. В случае сильного удара материал может отслоиться или произойдет поломка.
 • Специалистки
  Каждая из наших специалисток имеет большой опыт и прошла курсы и стажировку под руководством основателя студии – Адель Тулькубаевой. На наших курсах мы обучаем как продвинутых мастеров маникюра, так и новичков.

  У нас работают лучшие из лучших, поэтому Вы можете быть уверены в качестве вашего маникюра. Также у нас есть разделение на категории. Специалисты категории Топ могут выполнять более сложные дизайны. Они также обычно работают у нас дольше.
 • Подарочные сертификаты
  У нас есть подарочные сертификаты на суммы 1000/1500/3000 крон. Они могут стать отличным подарком для Вас и ваших близких. Мы можем подготовить сертификат за несколько минут на стойке рецепции или Вы можете купить его онлайн на нашем сайте.
 • Бронирование
  Наши администраторы будут рады предложить Вам подходящую дату сразу после визита, или Вы можете воспользоваться нашей системой бронирования.
 • Отзывы
  Мы с нетерпением ждем ваших отзывов! После посещения студии Вы можете написать отзыв в нашей системе бронирования или в Google.
 • Дезинфекция и стерилизация
  В Studio Adele мы уделяем особое внимание вашему здоровью. Наши инструменты проходят все этапы обработки: от дезинфекции в растворе до стерилизации в воздушном стерилизаторе.
 • Приведите подругу
  Приведите подругу, которая еще не была в Studio Adele, и получите кэшбэк 5% на ее первое посещение!

  О вашей подруге тоже позаботятся, она получит скидку 5% на первую услугу! Чтобы получить скидку, Вам достаточно назвать номер телефона человека, который Вас привел.